ŽSR, Nové Mesto nad Váhom – Púchov, VI. etapa

Projekt:         Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm100,500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)

Hodnota stavby:    91 803 177,63 EUR

Umiestnenie:          Beluša, Púchov 

Zhotoviteľ:  „Združenie PÚCHOV“

OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, Česká

republika

VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava 821 09

Lehota poskytovania služby:  05/2013 – trvá

 Popis: 

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov.

Modernizácia železničnej trate pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov.  Hlavnými kritériami modernizácie je:
– zvýšenie traťovej rýchlosti do 160km/hod a únosnosť železničného zvršku pre triedu zaťažiteľnosti D4 UIC
– priechodnosť železničných mostných stavieb pre zaťažovací vlak UIC – 71
– vylúčenie úrovňových priecestí a vybudovanie nových konštrukcii nadjazdov podjazdov a podchodov so súvisiacimi cestnými komunikáciami
– komplexná prestavba trakčného vedenia s možnosťou miestneho a diaľkového ovládania
– nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie  na princípe elektronického stavadla ovládané z dispečerského centra v Žst. Púchov a nového traťového zabezpečovacieho zariadenia systémom   automatických hradiel s nadstavbou pre kontrolu rýchlostí, ktorého súčasťou je aj vlakový zabezpečovač
– modernizáciou sa budú eliminovať negatívne účinky vplyvu železničnej dopravy na životné prostredie ako   napr. realizácia protihlukových stien, zachytávanie a odvádzanie vôd zo železničného telesa a i.

Poskytnuté služby: Stavebný dozor