Papradňanská dolina

 

Projekt: Papradňanská dolina- kanalizácia

Umiestnenie: Považská Bystrica, Jasenica, Stupné, Brvište, Papradno

Hodnota stavby: 7,429 mil. EUR

Lehota poskytovania služby: 06/2009- 10/2013

Popis:Výstavba novej kanalizačnej siete 32,4 km.Budovanie domových staníc 4 ks.Budovanie domových prípojok 1882 ks.Hlavný cieľ je odkanalizovanie lokality Papradňanská dolina a odvedenie spláškových vôd do intenzifikovanej ČOV Považská Bystrica.Špecifický cieľ je vybudovanie hlavnej kmeňovej stoky, stokových sietí v obciach Jasenica, Stupné, Brvnište a Papradno, čerpacích staníc na kanalizačnej sieti a kanalizačné prípojky pre budúcich producentov odpadových vôd.Zníženie zaťaženia životného prostredia – zlepšenie kvality podzemných vôd a povrchových vôd v rieke Papradňanka.Dosiahnutie súladu so smernicou o komunálnych odpadových vodách 91/271/EEC.

Poskytnuté služby: Stavebný dozor