Dolné Kysuce

 

Projekt: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce

Umiestnenie: Dolné Kysuce- Kysucké Nové Mesto, Nesluša, Povina, Radoľa

Hodnota stavby: 9,5 mio. EUR

Lehota poskytovania služby: 11/2012- 08/2014

Popis: Rekonštrukcia ČOV v Kysuckom Novom Meste.

Výstavba kanalizačnej siete v meste Kysucké Nové Mesto a v obciach Nesluša, Povina, Radoľa o celkovej dĺžke 31 232 m.Vybudovanie 11 čerpacích staníc,realizácia 1399 ks domových prípojok.

Hlavným cieľom projektu je odvádzanie a čistenie odpadových vôd s ohľadom na zabezpečenie súladu s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EHS a Nariadenia vlády 296/2005.

Špecifickým cieľom projektu je, že realizáciou sa zabezpečí zamedzenie vypúšťania znečistených odpadových vôd do miestnych tokov v lokalitách, kde nebola vybudovaná kanalizácia a zrušenie netesných žúmp.

Poskytnuté služby: Stavebný dozor